Btw-vrijstelling ZZP’ers in de gezondheidszorg

Als ZZP’er in de zorg hoef je niet altijd btw te factureren over je verkoopfacturen. De overheid heeft een aantal diensten in de gezondheidszorg vrijgesteld van btw. Bekijk voordat je gaat starten goed welke diensten je verricht en of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling. Wat ook van belang is, is de wijze van factureren. De situatie verschilt namelijk indien je de diensten factureert aan een ziekenhuis, instelling of direct aan de cliënt.

BTW in de zorg ZZP

Doel van de medische vrijstelling

Het doel van de medische vrijstelling is het verlagen van de kosten van de medische verzorging om haar beter toegankelijk te maken voor het publiek (kostenaspect). Dit doel rechtvaardigt het om de vrijstelling alleen toe te passen als de medische verzorging professioneel en met voldoende kwaliteitsniveau uitgevoerd wordt.

Dit betekent echter nog niet dat alleen een BIG- geregistreerde voor de vrijstelling in aanmerking zou moeten komen. De Wet BIG is namelijk niet exclusief qua kwaliteit.

Hoe beoordeelt de Belastingdienst

Op dit moment hanteert de Belastingdienst de volgende stelregel; “indien u werkt als ZZP’er voor een ziekenhuis of instelling bent u btw-plichtig”. U stelt namelijk uw dienstverlening ter beschikking aan de instelling, ongeacht of er zorg aan een patiënt verleend wordt. Tegen deze stelling heeft Stichting ZZP Nederland meerdere btw-processen aangespannen en gewonnen. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad bepaald dat geneeskundige diensten verricht aan de mens zijn vrijgesteld van btw.

Wel moet rekening worden gehouden met het volgende:

“Voorwaarde om gebruik te maken van de vrijstelling is dat er geen sprake mag zijn van een uitleenovereenkomst of dienstbetrekking tussen zelfstandige en de betreffende instelling of ziekenhuis. Ook mag er geen sprake van een ander juridische band tussen de maatschap, de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid blijkt ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis of de verzorgingsinstelling”

Laat je, gezien de complexiteit, goed adviseren door je boekhouder of administratiekantoor over dit onderwerp

Welke diensten komen in aanmerking

We geven toelichting over alle vrijgestelde diensten in de gezondheidszorg en dit zijn de volgende vakgebieden

 • (Para) medische beroepen

 • Tandartsen en tandtechnici

 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Langdurige zorg (Wlz)

 • Arbodiensten

 • Verzorging en verpleging

 • Dagbesteding

Bekijk onze tarieven

Boekhouding uitbesteden?

Wil je volledig ontzorgt zijn en je boekhouding uitbesteden? Bekijk hier de tarieven van EasyZZP
Bekijk onze tarieven

(Para) medische beroepen

Ten eerste alle diensten die vallen onder de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). De gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep en die hiervoor een gerichte opleiding hebben voltooid. De Belastingdienst beoordeelt het gelijkwaardige kwaliteitsniveau aan de hand van het opleidingsniveau of praktijkkennis van de zelfstandige. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Een afgeronde hbo-bachelor opleiding

 • Een afgeronde mbo-opleiding die voldoet aan de wet BIG

 • Een gezondheidskundige opleiding op niveau van hbo-bachelor

 • Een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met relevante kennis en ervaring op het gebied van zijn beroepsuitoefening

Voorbeelden van vrijgestelde medische diensten:

 • Cosmetische ingrepen op therapeutische basis
 • Therapeutische sportkeuringen
 • Bloedafname
 • Avond-, nacht- en weekenddiensten op een huisartsenpost
 • Begeleiding van hartrevalidatie patiënten
 • Advisering van reizigers inclusief het toedienen van vaccinaties
 • Periodiek geneeskundig onderzoek
 • Internetconsulten

Tandartsen en tandtechnici

Diensten die door tandtechnici als zodanig worden verricht; de leveringen van tandprothesen door tandartsen en tandtechnici; het vervoer van zieken of gewonden met een ambulance

Maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft regels om door middel van algemene en maatwerkvoorzieningen mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten functioneren. De volgende Wmo-diensten zijn vrijgesteld van btw:

 • Het schoonhouden van de woonruimte
 • Het schoonhouden van kleding en huishoudlinnen dat tot het huishouden van de cliënt behoort
 • Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de verzorging van degene voor wie de Wmo-diensten zijn bestemd
 • Ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid

De vrijstelling voor Wmo-diensten is alleen van toepassing als is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

 • De diensten worden gefinancierd vanuit de Wmo
 • De diensten worden verleend aan personen waarbij vaststaat dat zij volgens de Wmo op die diensten zijn aangewezen

Aan de financieringseis vanuit de Wmo is voldaan als de gemeente betaalt voor de algemene voorziening of de maatwerkvoorziening. Dat de Wmo-cliënt mogelijk ook een eigen bijdrage moet betalen voor de dienstverlening is niet van belang voor de toepassing van de btw-vrijstelling.

Bij een maatwerkvoorziening blijkt uit de beschikking van de gemeente dat de ontvanger op de Wmo-diensten is aangewezen. Bij een algemene voorziening wordt echter geen beschikking afgegeven door de gemeente. In die situatie is de btw-vrijstelling alleen van toepassing als wordt aangesloten bij het “gemeentelijke beleidsplan maatschappelijke ondersteuning” en de hiervoor geldende verordening van de gemeente.

De criteria voor aan wie de algemene voorziening kan worden verstrekt zijn in deze gemeentelijke verordening opgenomen.

Langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg omvat zorg voor mensen die meestal 24 uur per dag toezicht moeten hebben of altijd zorg moeten kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Het is ook mogelijk deze zorg thuis te ontvangen.
De volgende langdurige zorg is vrijgesteld van btw:

 • Verblijf in een instelling, met inbegrip van voorzieningen die niet ten laste van de verzekerde kunnen komen waaronder in elk geval:
 • Het verstrekken van eten en drinken
 • Het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde
 • Voor meerdere verzekerden te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of het opheffen ofverminderen van belemmeringen die de verzekerde door een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • Behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is voor de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde
 • Huishoudelijke hulp als de persoon niet verblijft in een instelling

De vrijstelling voor Wlz-diensten is alleen van toepassing als zij worden verricht aan personen voor wie in een indicatiebesluit op grond van de Wlz is vastgesteld dat ze op die zorg zijn aangewezen. Zorgdiensten die behoren tot het verzekeringspakket van de Wet langdurige zorg zijn vrijgesteld van btw. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat in een indicatiebesluit is opgenomen dat de cliënt is aangewezen op deze zorgdiensten.

Arbodiensten

Diensten van arbodiensten zijn vrijgesteld van btw als het medische diensten zijn met het doel het beschermen, in stand houden of herstellen van gezondheid van individuele medewerkers.
De belastingdienst heeft een hele lijst met belaste en vrijgestelde werkzaamheden die je kunt bekijken via Lijst vrijgestelde en belaste werkzaamheden arbodiensten bijgaande link.

Verzorging en verpleging

Verzorging en verpleging van personen in een instelling is vrijgesteld van btw indien de betreffende instelling geen winstoogmerk heeft.
Gaat het om personeel in de zorg dat wordt uitgeleend door een uitzendbureau? Dan moet het uitzendbureau over deze diensten 21% btw berekenen. Ook als deze zijn geregistreerd in het BIG- register.

Vrijgesteld van btw zijn de volgende diensten voor mensen die zijn opgenomen in de inrichting

 • De levering van goederen en diensten t.b.v. verzorging of verpleging
 • Het verstrekken van eten en drinken
 • Het verstrekken van genees-en verbandmiddelen
 • Leveringen en diensten die nauw samenhangen met verzorging of verpleging (o.a. beheer van bewonersgelden)
 • Toezicht op geneesmiddelenvoorziening door apothekers

Dagbesteding, arbeidstraining en dagopvang

Verzorgt u als ondernemer tegen vergoeding dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang? Dan zijn deze activiteiten vrijgesteld van btw als u ze verricht op basis van een schriftelijke overeenkomst met één van de volgende partijen:

Hulp nodig bij jouw administratie of belastingaangifte? Bekijk onze locaties.

Mocht je jouw administratie willen uitbesteden kunnen wij je uiteraard van dienst zijn! EasyZZP heeft een hoop klanten in de zorg en onze ficalisten en boekhouders kennen alle belastingregels rondom het ondernemen in de zorg. EasyZZP heeft locaties in:

Utrecht
Amsterdam
Rotterdam
Apeldoorn
Zwolle