VAR verklaring 2015 en 2016

Meer duidelijkheid over de ontwikkelingen van de VAR voor 2015 en 2016

Lees alles over de nieuwe Wet DBA in ons nieuwe artikel.

VAR verklaringIn 2014 bood de VAR verklaring de opdrachtgever de garantie dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. De voorwaarden waar de opdrachtgever op moet letten zijn: kloppen de persoonsgegevens en passen de werkzaamheden binnen de omschrijving op de VAR verklaring?
De overheid wil meer doen om constructies waarin ZZP’er worden uitgebuit als schijnzelfstandigen aan te pakken.

De verwachte wijzigingen zijn behoorlijk. Van opdrachtgevers zal meer zelfstandigheid worden verwacht. Alleen het hebben van een VAR-wuo van de ZZP’er geeft de opdrachtgever geen vrijwaring meer van aansprakelijkheden.
De veranderingen betreffen ook het aanvragen van een VAR verklaring. Waar op dit moment het beantwoorden van drie vragen voldoet, zal in de nieuwe situatie meer verantwoording nodig zijn.

Lastenverzwaring:
Waar de VAR verklaring nu automatisch wordt voortgezet, zal ook dit in de nieuwe situatie komen te vervallen. De VAR verklaring (of vervanging hiervan) zal jaarlijks of zelfs per opdracht moeten worden aangevraagd. Ook de opdrachtgevers krijgen meer verantwoordelijkheid en zal moeten toezien of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Geeft de opdrachtgever hier onvoldoende invulling aan dan geeft de VAR verklaring (of vervanging hiervan) geen vrijwaring.

Welke voorbereidingen kunt u treffen:
Veel ZZP’ers kunnen niet zonder VAR verklaring, aangezien opdrachtgevers deze vrijwaring eisen. Gelukkig kunt u voorzorgsmaatregelen nemen. Zorg voor voldoende opdrachtgevers en laat zien dat u ondernemersrisico’s loopt, zoals debiteurenrisico en aansprakelijkheid. Opdrachtgevers zullen strenger beoordelen of de werkzaamheden die u uitvoert binnen de omschrijvingen van de VAR verklaring passen.

Hieronder posten wij de laatste ontwikkelingen over de VAR verklaring. Schrijf u ook in voor onze nieuwsbrief als u het laatste nieuws hierover per mail wilt ontvangen.

Update 5 februari 2016

Nieuwe ontwikkelingen omtrent VAR

Er zijn weer wat nieuwe ontwikkelingen omtrent de vervanging van de VAR. Het streven van de overheid is om de VAR te vervangen met modelovereenkomsten tussen ondernemer en opdrachtgever, welke door de belastingdienst zijn goedgekeurd. Dit zou ingevoerd moeten zijn vanaf 1-1-2016. Het werd al in het laatste kwartaal van 2015 bekend dat dit niet door zou gaan, en dat de VAR nog zou gelden tot 1-4-2016. Al vrij snel werd bekend dat ook deze nieuwe datum niet gehaald zou worden. Tevens bestond er nog onduidelijkheid over de plannen omdat de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) nog niet goedgekeurd was door de Eerste kamer.

Hoe staat het er nu voor? De wet DBA is per 02-02-2016 aangenomen door de Eerste kamer. De ingangsdatum van 1-4-2016 zal niet gehaald worden, en is verschoven naar 1-5-2016. De vraag of de nieuwe wet doorgaat en of de VAR vervalt is dus van tafel. De VAR komt te vervallen, en ZZP’ers zullen moeten gaan werken met modelovereenkomsten. Of de ingangsdatum nog een keer uitgesteld zal worden is onwaarschijnlijk. De wet is goedgekeurd, en daarmee is het grootste struikelblok voor de overheid verdwenen. Houd er dus rekening mee dat vanaf 1-5-2016 er nieuwe regels gelden. Hoe deze nieuwe modelovereenkomsten werken, en aan welke eisen ze moeten voldoen zullen wij zo spoedig mogelijk proberen uit te leggen in een nieuw blogartikel over modelovereenkomsten.

Update 16 november 2015

VAR 2014 nog geldig tot en met 1 april 2016

In de update van 27 november 2014 schreven wij nog over de geldigheidsduur van de VAR 2014. De VAR die voor u op dat moment geldig was, bleef in 2015 geldig mits de werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden van uw werk niet zouden veranderen. Gelden er voor eind 2014 of 2015 andere werkzaamheden, omstandigheden of voorwaarden? Dan vroeg u een nieuwer VAR 2014/2015 aan.

Nu inmiddels bijna een jaar later kunnen wij u informeren dat uw VAR 2014 (zoals boven beschreven) zelfs nog geldig is tot 1 april 2016. Wel gaan we langzaam over op het gebruik van de modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten die de Belastingdienst beschikbaar stelt.

Het wetsvoorstel ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Totdat de nieuwe regelgeving zijn intrede maakt, geldt dus weer een overgangsregeling.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (DBA) omvat een drietal modelovereenkomsten en een reeks voorbeeldovereenkomsten per branche of beroepsgroep.

De drie modelovereenkomsten zijn opgesteld voor de situatie; waarbij er geen sprake zal zijn van werkgeversgezag, waarbij de opdrachtnemer zich vrij kan laten vervangen en waarbij sprake is van tussenkomst.

De voorbeeldovereenkomsten en modelovereenkomsten moeten straks vooraf zekerheid geven over de loonheffingen. De Belastingdienst, opdrachtgevers en organisaties werken hard aan het opstellen van dergelijke voorbeeldovereenkomsten. Een volledig dekkend stelsel van voorbeeldovereenkomsten is echter niet gereed per 01-01-2016. De Belastingdienst publiceert, indien akkoord van aanbieder, de voorbeeldovereenkomsten die zij goedkeurt. De modelovereenkomsten en diverse voorbeeldovereenkomsten vindt u op de site van de belastingdienst.

Overgangsregeling
Wanneer u onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden uw werk blijft doen, kunt u de VAR 2014 of 2015 in 2016 wederom blijven gebruiken. Het aanvragen van een nieuwe VAR is in dat geval dus niet nodig. Voor de ondernemers die niet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden werken of die nog geen geldige VAR hebben, geldt dat deze nog steeds een VAR aan kunnen vragen. De nieuw verstrekte VAR zal dan zijn geldigheid hebben tot 1 april 2016. Ook kunt u alk aan de slag met de diverse voorbeeldovereenkomsten, daarover hierna meer.

Nu al werken met een voorbeeldovereenkomst
U kunt nu al werken met een voorbeeldovereenkomst. U kunt gebruik maken van een reeds bestaande voorbeeldovereenkomst en deze aanpassen naar omstandigheden of er zelf één opstellen (enkele klanten van EasyZZP gingen u al voor). U legt de overeenkomst voor aan de Belastingdienst, wanneer er geen verdere vragen zijn, houdt u rekening met een behandeltijd van zes weken. Het werk dat u doet, dient daarna uitgevoerd te worden volgens uw overeenkomst. Uw opdrachtgever is dan niet verplicht loonheffingen in te houden en af te dragen.

Overige informatie
Staatssecretaris Wiebes geeft in ieder geval aan dat de opdrachtgever en opdrachtnemer tot 2017 de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen. Tot die tijd zal de Belastingdienst geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen, wel houdt zij toezicht.

Update 20 april 2015

Staatsecretaris neemt plannen ZZP-organisaties over: Zowel de VAR als de BGL komen te vervallen

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft gehoor aan de plannen van de diverse ZZP- organisaties. Hierdoor kan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief verdwijnen. Ook de aangekondigde digitale variant, de Beschikking Geen Loonheffing is gelukkig van tafel. Dat schrijft Wiebes vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ZZP’ers werken met vooraf goedgekeurde modelcontracten waarmee er geen twijfel meer is over de zelfstandigheid van de ZZP’er. De modelcontracten worden vooraf beoordeeld door de Belastingdienst op ondernemersfeiten. Als de contracten goedgekeurd worden zijn deze voor iedereen te downloaden via de website van de Belastingdienst. Bij het correct toepassen van het modelcontract zijn zowel opdrachtgever als ZZP’er gevrijwaard van aanspraken achteraf.

Eindelijk duidelijkheid voor zelfstandigen
De huidige VAR is een omslachtig document en geeft alleen zekerheid voor de opdrachtgevers. ZZP’ers zijn bij gebruik van een VAR nog steeds aansprakelijk achteraf. De aangekondigde BGL, die destijds door voormalig staatssecretaris Weekers werd aangekondigd, als de oplossing, was geen echte verbetering en heeft tot veel verzet geleid door zelfstandigenorganisaties. Dat nu uiteindelijk is gekozen voor het gezamenlijk plan van modelcontracten is een ware verbetering voor iedereen. Ondernemen wordt weer zoals het bedoeld is: ruimte voor ondernemen zonder overbodige administratieve lasten.

Ingevulde contracten hoeven niet ter goedkeuring aangeboden worden aan de Belastingdienst
De nieuwe modelcontracten bieden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijkheid over de fiscale positie. Het blanco contract kan worden gedownload via de website van de Belastingdienst en direct gebruikt worden. Het modelcontract hoeft niet ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Dus het modelcontract kan onbeperkt worden gebruikt en hoeft niet steeds opnieuw te worden aangevraagd. Indien de voorwaarden van het contract worden opgevolgd dan zal er geen sprake zijn van handhaving achteraf. De nieuwe modelcontracten bieden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijkheid over de fiscale positie. Indien de voorwaarden van het contract worden opgevolgd dan zal er geen sprake zijn van handhaving achteraf.
Echter bij malafide opdrachtgevers die schijnconstructies gebruiken om ZZP’ers in te huren is wel degelijk sprake van mede-verantwoordelijkheid. De Belastingdienst gaat hierop controleren, bij het niet nakomen van de voorwaarden in het contract zal de opdrachtgever, samen met de ZZP’er aansprakelijk zijn als de werkzaamheden worden beoordeeld als een dienstbetrekking.
Net als de VAR zijn de modelcontracten ook niet verplicht.

Ruimte voor echte ondernemers
Deze regeling moet het misbruik van ZZP’ers door malafide opdrachtgevers ontmoedigen. Wie tot nu toe een VAR WUO document had kon vrijelijk zijn gang gaan zonder enige verantwoordelijkheid. Daaraan komt straks gelukkig een einde. Bonafide opdrachtgevers en ZZP’ers wordt het aannemen en uitvoeren van opdrachten een stuk gemakkelijker gemaakt. Het echte ondernemen krijgt weer ruimte.

Wat nu in 2015?
Een ieder die in 2014 al een VAR heeft gekregen, kan deze ook gebruiken voor de rest van 2015. Ondernemers die in 2015 gaan beginnen met ondernemen en nog nooit een VAR hebben aangevraagd kunnen voor het restant van 2015 nog een VAR aanvragen bij de Belastingdienst.

Bron: http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/99788-zzp-var-bgl-wiebes , http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/04/20/zekerheid-vooraf-voor-opdrachtgevers-en-zzp-ers.html

Update 11 januari 2015

VAR blijft voorlopig ongewijzigd, de BGL is uitgesteld
De Tweede Kamer heeft het kabinet verzocht de invoering van de Beschikking geen loonheffingen (BGL) uit te stellen. De door diverse belangenbehartigers aangedragen alternatieven verdienen volgens het parlement nadere studie. Zolang het parlement nog geen besluit heeft genomen over de BGL is de VAR voor 2014 ook in 2015 geldig, mits de werkzaamheden hetzelfde zijn, evenals de omstandigheden en voorwaarden.

Update 27 november 2014

Sinds 22-09-2014 ligt er een nader rapport van het wetsvoorstel bij de tweede kamer. Wanneer deze nieuwe wet ingaat, is op dit moment niet bekend.

Overgangsperiode

Tot de wet ingaat, geldt er een overgangsperiode in 2014 en 2015. Wat moet u doen?

– U blijft hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden?
In dit geval kunt u uw geldige VAR 2014 (of meerdere verklaringen) blijven gebruiken in 2015 tot de nieuwe wet- en regelgeving van kracht is. U hoeft dus geen nieuwe verklaring voor 2015 aan te vragen.

– Uw werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden veranderen?
In dit geval doet u opnieuw een aanvraag voor een VAR-verklaring voor het jaar 2014 of 2015. U kunt een nieuwe aanvraag doen in 2014 voor het jaar 2014, vanaf september 2014 kunt u ook een nieuwe aanvraag doen voor 2015 (dit kan ook nog in 2015). De nieuwe VAR-verklaring is geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving van kracht is.

– U heeft nog geen beschikking over een VAR-verklaring?
Gaat u nog starten? Dan moet u dus gewoon een VAR-verklaring aanvragen. Afhankelijk van de startdatum van uw onderneming/werkzaamheden, kunt u net als de vorige optie een nieuwe VAR-verklaring aanvragen in 2014 of 2015. Uw VAR-verklaring is dan geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving van kracht is.

Hoe zal deze BGL er inhoudelijk uit gaan zien?

Wanneer de BGL ingaat kunt u geen VAR-verklaring meer aanvragen. Dit wordt vervangen voor een digitale aanvraag ‘Beschikking geen loonheffingen’.

In de BGL staat dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De BGL wordt alleen verstrekt als op basis van de aanvraag wordt vastgesteld dat u recht heeft op de BGL. In andere gevallen ontvangt u geen BGL.

Bij deze BGL komt een bijlage. In deze bijlage staan de omstandigheden en voorwaarden van de werkzaamheden die u verricht (op basis van uw antwoorden). Als deze bij verschillende opdrachtgevers verschillen, dan heeft u dus ook verschillende verklaringen nodig. Een verklaring is 1 kalenderjaar geldig. U en uw werkgever moeten dus goed kijken of de BGL klopt bij de werkzaamheden. Klopt dit niet dan geldt de vrijwarende werking van de BGL niet.

Er bestaat (eigenlijk net als bij de VAR-verklaring) geen verplichting om een BGL aan te vragen. Echter kan een opdrachtgever er altijd om vragen. Maar ook zonder een BGL mag de opdrachtgever u een opdracht uit laten voeren, dan moet hij wel zelf beoordelen of er loonheffing moet worden ingehouden.

Let op: de BGL is geen uitspraak van de Belastingdienst over de manier waarop de Belastingdienst uw inkomsten ziet. Concreet betekent dit dat de Belastingdienst de inkomsten kan beoordelen ongeacht de aanwezigheid van een BGL.

Update 24 september 2014

De titel van ons huidige blog heeft misschien een update nodig:

Krijgt u een BGL (beschikking geen loonheffingen) in 2015?

Staatsecretaris Wiebes wilt namelijk de VAR-verklaring vervangen voor de BGL. De BGL zal zowel de VAR-webmodule als de VAR-verklaring moeten vervangen. Een BGL vraag je digitaal aan wederom met behulp van een vragenlijst.

Wat verandert er inhoudelijk?

In plaats van de 4 verschillende VAR-verklaringen, wordt (wel of niet) aan de aanvrager een verklaring afgegeven. Hiermee wordt verklaard dat deze niet in dienstbetrekking is. De opdrachtgever dient de omstandigheden uit de BGL te controleren. Als deze niet aansluit bij de werkelijke omstandigheden bij de opdrachtgever, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Of zal de opdrachtnemer een nieuwe BGL moeten aanvragen die wel volstaat (indien de huidige opdracht wijzigt of de omstandigheden wijzigen).

Indien de BGL juist is, is de opdrachtgever altijd gevrijwaard voor de afdracht loonheffingen en kan hij de opdrachtnemer dus bruto uitbetalen.

Veranderingen voor de opdrachtgever en zzp’er

Volgens de Belastingdienst kan door de BGL een beter onderscheid gemaakt worden voor de fiscale beoordeling werknemer of ondernemer. Is dit wel zo?

Eerlijke opdrachtgevers hebben met de BGL 100% zekerheid. Is er misbruik van gemaakt dan kan de inspecteur achteraf een arbeidsrelatie vaststellen en de loonheffingen naheffen.

– Tot zover zie ik niet heel veel verschil met de oude VAR-verklaring en de ontwikkelingen daarin tot op heden. Op de mogelijkheid de opdrachtgever aansprakelijk te stellen na, wat een mooie ontwikkeling is.

Maar wat biedt het de ZZP’er?

Dit is nog geheel onduidelijk in mijn ogen. Wanneer krijg je een BGL? Hoe wordt dit toegepast in verschillende sectoren en wordt hier überhaupt wel onderscheid in gemaakt? Deze vragen moeten wel duidelijk worden. Zowel een BGL als een VAR-verklaring bieden de zzp’er nauwelijks houvast aan het feit of zij ondernemer zijn en voor diverse fiscale faciliteiten in aanmerking kunnen komen. Hier liggen ook andere feiten en omstandigheden aan ten grondslag. Laat dit nou net een punt zijn waar veel vragen vandaan komen. De kans op een aanslag achteraf blijft dan ook minstens even groot als voorheen het geval was. De invoering van een BGL lost voor de zzp’er niets op er komen alleen maar vragen bij.

Overigens ziet de Raad van State en FNV Zelfstandigen niets in het plan van de staatssecretaris. Vol spanning blijven wij afwachten.

Update 29 augustus 2014

Op social media is de afgelopen periode meer en meer onrust geuit door ZZP’ers over de aanstaande verandering van de VAR. Onder de vele tweets en posts was het columnist Sylvia Witteman die haar zorg kenbaar maakt met de tekst: “Als ik echt 300 VAR verklaringen per jaar moet gaan rondsturen schei ik er mee uit”.

Hoewel de Belastingdienst nog geen details van de wet, die op 1 januari 2015 in werking treedt, wilt prijsgeven, heeft een woordvoerder wel het volgende gezegd: “Op het moment dat de werkzaamheden gelijk zijn, zelfs voor meerdere opdrachtgevers, hoeven mensen niet een nieuwe beschikking aan te vragen”.

Iemand die bijvoorbeeld zelfstandige is als kok of schrijver kan met één aanvraag dus voor meerdere opdrachtgevers werken. Wel is de opdrachtgever verantwoordelijk voor om de verklaring te controleren. “Maar dat is nu ook al zo”, aldus de woordvoerder. “Er verandert voor hen verder niets”.

Update 20 juli 2014

De voor het kalenderjaar 2014 afgegeven VAR verklaring zal in 2015 met enkele maanden verlengd worden om zo de overgang soepel te laten verlopen. Dit heeft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.


Lees hier alles over de wet DBA.

Meer ZZP Nieuws

Bron:
Belastingdienst
www.accountancynieuws.nl
www.nos.nl
www.zzp-nederland.nl
www.fnvzzp.nl

Maak kennis met administratiekantoor easyZZP

2 Reacties