Maatregelen Coronavirus – Werktijdverkorting / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Je kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, worden meegenomen in de nieuwe NOW. Je kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als je een omzetverlies verwacht van tenminste 20%. In dat geval kun je bij het UWV voor een periode van 3 maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt:

  • als 100% van uw omzet wegvalt 90% van de loonsom;
  • als 50% van uw omzet wegvalt 45% van de loonsom;
  • als 25% van uw omzet wegvalt 22,5% van de loonsom.

Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze regeling. Je mag in de subsidieperiode geen medewerkers (in beginsel ook geen flexibele krachten) ontslaan om bedrijfseconomische redenen en je moet 100% loon doorbetalen. Voor grote aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor het omzetverlies dat jouw bedrijf lijdt vanaf 1 maart 2020. De nieuwe regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Zodra dit bekend is zullen wij deze pagina updaten.




Let op: Hieronder hebben wij de oude maatregel beschreven, inmiddels is aanvragen niet meer mogelijk. De hierboven beschreven nieuwe maatregel komt hiervoor in de plaats.

Je kunt door het Coronavirus tijdelijk geen of minder werk voor je werknemers hebben. Je loondoorbetalingsverplichting daarentegen blijft wel gewoon doorlopen. De regering komt je echter tegemoet door het Coronavirus en haar gevolgen aan te merken als een bijzondere omstandigheid, waarvoor je werktijdverkorting kunt aanvragen. Dat betekent dat je met een vergunning voor werktijdverkorting tijdelijk een WW-uitkering voor je personeel kunt aanvragen. Hierna lees je waar je aan moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen en welke stappen je moet ondernemen om de werktijdverkorting en WW-uitkering te kunnen krijgen.

Voorwaarden
Er gelden twee voorwaarden voor de aanvraag van de vergunning en die zijn:

  1. Je bedrijf is getroffen door een omstandigheid die niet onder het normale werkgeversrisico valt. Het Coronavirus en de gevolgen voldoen hieraan.
  2. Je kunt van uw ter beschikking staande arbeidscapaciteit (alle medewerkers waarvoor je een loondoorbetalingsverplichting heeft) minimaal 20% niet benutten, bijvoorbeeld ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus of vanwege al opgelopen besmettingen.

De werktijdverkorting wordt alleen geboden voor werknemers of groepen werknemers voor wie je het loon moet doorbetalen, ofwel voor wie je een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Beperkte duur
De werktijdverkorting is van tijdelijke aard en geldt voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 24 weken. Die 2 weken staan voor een algemene wachttijd. Een vergunning krijg je voor de duur van 6 weken. Een al verleende vergunning kan maximaal 3 keer worden verlengd  (4 x 6 = maximaal 24 weken). Het gevolg is dat als je in jouw bedrijf langer dan 24 weken last houdt van het Coronavirus, je na die 24 weken weer zelf de lonen moet betalen over de uren waarop je medewerkers niet kunnen werken ten gevolge van dit virus.

Stappen 1 en 2: vergunning werktijdverkorting

Stap 1 
Je moet eerst een formulier invullen voor de aanvraag van een vergunning voor de werktijdverkorting bij het ministerie van SZW. Let op: deze vergunning heeft na toekenning een beperkte duur van maximaal 6 weken. Je kunt tot uiterlijk in de 7e week – dus de week na afloop van de vergunning – een verlenging aanvragen.

Stap 2
Als u de vergunning hebt ontvangen van het ministerie van SZW, meld je dit bij het UWV met behulp van het formulier: Melding werktijdverkorting. Dit formulier vind je op de site van het UWV.

Stap 3: WW aanvragen
Pas na stap 2 kan de procedure voor de aanvraag van de WW starten voor je medewerkers. Het UWV keert 70% van het loon uit over de verminderde arbeidsuren van je medewerkers. Je hebt als werkgever dus de plicht om over de overige uren waarvoor geen vergunning tot werktijdverkorting is afgeleverd, het loon 100% door te betalen. Met betrekking tot de uren waarover wèl werktijdverkorting is toegekend kan het voorkomen dat je dit moet aanvullen. Dat is het geval als dit blijkt uit de cao, de arbeidsovereenkomst, het -reglement, mogelijk het personeelsbeleid of uit (mondelinge) toezeggingen aan uw medewerkers. Afhankelijk van deze laatste mogelijkheden, kan het voorkomen dat de medewerker geen tot weinig loonverlies ondervindt.

Een voorbeeld: stel je krijgt een vergunning voor 100% van de uren van de medewerkers. Als we er van uitgaan dat alle medewerkers voldoende recht hebben op een WW-uitkering, krijgen zij dus een WW-uitkering van 70% van hun loon. Staat er bijvoorbeeld in de cao of arbeidsovereenkomst dat dit wordt aangevuld, dan komt die aanvulling bovenop die 70%.

Update: Inmiddels heeft de overheid aangegeven dat ze het loon tot 90% uit zullen keren.

Lees verder..

Lees ook: Fiscale maatregelen Coronavirus

Er zijn inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kun je bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing,
Lees verder..