Maatregelen Coronavirus – Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als normaal ondernemersrisico en gaat jou als werkgever hierbij ondersteunen. Je kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van de loonkosten.

Gevolgen voor jou

De NOW is voor jou van toepassing als je gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling hebt. Je kunt dan vanaf 1 maart een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. Voorwaarde is dat je het gebruikelijke salaris aan jouw werknemers blijft doorbetalen en dat je tijdens de periode dat je subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom. Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de subsidie voor jou is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst jouw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in maart-april-mei  2020. Als je de gevolgen pas later terugziet in de omzetdaling kun je ook een periode aangeven die één of twee maanden later start, bijvoorbeeld mei-
juni-juli. Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. Je wordt ook gecompenseerd voor het loon dat je doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaal je hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Ook jouw werkgeverslasten worden voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – een reservering voor vakantiegeld. De loonsom wordt daarom vermenigvuldigd met 1,3. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die  loonsom over januari 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.

Aanvraag en betaling

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren. Je kunt tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen via een formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Daarbij dien jij de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht, te vermelden. En ook het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het
UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.
Hulp nodig? Heb je hulp nodig bij de aanvraag voor de NOW. Wij kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en de loonsom vaststellen. Mail jouw verzoek voor uitstel vervolgens naar je contactpersoon binnen EasyZZP.
Lees verder..

Lees ook: Fiscale maatregelen Coronavirus

Er zijn inmiddels enkele fiscale maatregelen getroffen. Zo kun je bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de btw en de loonheffing,
Lees verder..