Giften: wanneer fiscaal aftrekbaar?

Maar liefst 88% van de Nederlanders schenkt aan een goed doel. Het gemiddeld jaarlijks geschonken bedrag per huishouden bedraagt 216 euro. In sommige gevallen levert een schenking een fiscaal voordeel op. Wij krijgen vaak de vraag wanneer dit het geval is. Lees dit artikel om er achter te komen wanneer een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.
Voor de inkomstenbelasting kan een gift aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Allereerst wordt er onderscheid gemaakt tussen periodieke en gewone giften.Periodieke giften

Periodieke giften aan bepaalde instellingen zijn volledig aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Voor de hoogte van de aftrek geldt geen drempel of maximum. Wanneer is er sprake van een periodieke gift?

 • Je doneert jaarlijks een gelijk bedrag. Het maakt niet uit of je dit bedrag één keer per jaar of in termijnen betaalt;
 • Je doneert dit bedrag voor ten minste vijf jaren achter elkaar;
 • Je hebt het bovenstaande, en het tijdstip waarop de jaarlijkse gift stopt, vastgelegd in een overeenkomst.

De periodieke gift moet dus worden vastgelegd in een overeenkomst. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de modelovereenkomst van de Belastingdienst. De instellingen beschikken zelf ook vaak over een modelovereenkomst. Gedane giften vóór het sluiten van de overeenkomst worden aangemerkt als gewone giften. Deze zijn slechts aftrekbaar indien deze aan de voorwaarden van gewone giften voldoen.

Wanneer zijn periodieke giften aftrekbaar

Een periodieke gift is alleen aftrekbaar als je doneert aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Je kan de status van goede doelen eenvoudig controleren op de website van de Belastingdienst. Ook de giften aan een vereniging welke aan de volgende voorwaarden voldoet zijn aftrekbaar:

 • De vereniging heeft meer dan 25 leden;
 • De vereniging is opgericht bij de notaris en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De vereniging maakt geen winst.

Let op!: Een gift is alleen aftrekbaar als je geen tegenprestatie ontvangt. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift.

Als de periode van vijf jaren jou er van weerhoudt om een overeenkomst te sluiten, stelt het volgende je misschien gerust. Je kan in de overeenkomst vastleggen dat de jouw verplichting tot schenking vervalt als:

 • de stichting de ANBI status verliest;
 • je jouw baan verliest;
 • of als je arbeidsongeschikt wordt.

Daarnaast is het mogelijk om aan te geven dat de schenking stopt in geval van overlijden van de schenker of in geval van overlijden van een ander persoon dan de schenker. Deze andere persoon moet wel in de overeenkomst worden genoemd. Je kan deze uitzonderingen gemakkelijk aanvinken in de modelovereenkomst van de Belastingdienst. Als een opgenomen situatie zich voordoet, vervalt jouw plicht tot schenken, maar de reeds gedane schenkingen blijven fiscaal aftrekbaar.Gewone giften

Verreweg de meeste giften die worden gedaan worden door de Belastingdienst aangemerkt als gewone giften. Onder de term ‘gewone giften’ vallen namelijk ook periodieke giften waarvoor geen overeenkomst is gesloten. Zelfs als je feitelijk al vijf jaar periodiek doneert.

Dit pakt meestal nadelig uit. Een gewone gift is namelijk slechts aftrekbaar voor zover de gift meer bedraagt dan 1% van jouw jaarinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek), met een maximum van 10% van het jaarinkomen. Fiscale partners tellen voor de berekening van het drempelbedrag de jaarinkomens bij elkaar op.

Naast het drempelbedrag gelden de volgende voorwaarden:

 • Jouw gift gaat naar een ANBI;
 • Je hebt de gift vrijwillig gedaan;
 • Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift;
 • Je kunt aantonen dat je de gift hebt gedaan. Bijvoorbeeld door middel van een bankafschrift.


Ons advies

Wil je een fiscaal voordeel halen met jouw gift? Leg dan vast in een overeenkomst dat je voor tenminste vijf jaren aan de betreffende instelling gaat doneren.

Hulp nodig bij jouw administratie of belastingaangifte? Bekijk onze locaties.

Mocht je jouw administratie willen uitbesteden kunnen wij je uiteraard van dienst zijn! EasyZZP heeft een hoop klanten in de zorg en onze ficalisten en boekhouders kennen alle belastingregels rondom het ondernemen in de zorg. EasyZZP heeft locaties in:

Utrecht
Amsterdam
Rotterdam
Apeldoorn
Zwolle